Tutorials
 

Style wychowania w rodzinie pochodzenia, a z wŁa waŚ w aa
Każdy z nich ma pewne walory wychowawcze (Kuczkowski, 1991, s. Styl wychowania decyduje o ilości i jakości oddziaływań na psychikę dziecka (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 44-45) pisze, że styl wychowania to „pewne stałe, określone oddziaływania, zachowania wychowawcze, które charakteryzują względnie jednolite, zharmonizowane podporządkowanie się pewnej scalającej osi, koncepcji, idei wychowawczej”.

Jest to więc stosunek wychowawcy do wychowanka, metody postępowania i sposób egzekwowania obowiązków. Rodzice na własnym dziecku mają szansę sprawdzenia osobistej koncepcji rozwoju człowieka i czynią to mniej lub bardziej świadomie oraz w odmienny sposób (Obuchowska, 2009, s.

Overview
Mają na niego wtedy wpływ poglądy rodziców na to, jak dziecko powinno być wychowane, jak należy na nie oddziaływać w różnych okresach jego życia i w którym kierunku zmierzają różne formy i środki kierowania jego postępowaniem. Przekonania te są mniej lub bardziej określone i powstają w wyniku doświadczeń rodziców, które wynieśli z własnych rodzin pochodzenia oraz z obserwacji zachowań wychowawczych zauważanych u innych ludzi. ECOLOGIA HUMANA Niektórzy budują te poglądy na podstawie wiedzy teoretycznej z dziedziny psychologii dziecka i pedagogiki.

Jednak na ogół większy wpływ na to ma doświadczenie i wzory przyjęte z rodziny macierzystej matki i ojca, niż wiedza nabyta podczas studiów lub czytania odpowiednich lektur (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. Wpływ na styl wychowania wywiera również osobowość każdego z rodziców, ich wiek i status ekonomiczny. Styl wychowania nie jest niezmienny i może być modyfikowany w trakcie dorastania dziecka oraz ze wzrostem doświadczenia rodziców (Obuchowska, 2009, s.

Czasami wpływ na styl wychowania może mieć też obowiązująca moda, jak w przypadku stylu liberalnego, który jest popularnym bezstresowym wychowaniem (Szlendak, 2003). Doświadczenia pary wychowującej dziecko są takie same, homogamiczne, gdy byli oni wychowywani według podobnych modeli autorytetu rodzicielskiego i wzorów postępowania, a niejednorodne, heterogamiczne, gdy te wzory i modele oraz sposoby kontrolowania zachowania były różne w rodzinach ojca i matki. Na ciągłość modelu wychowania mają również wpływ inne czynniki, takie jak: stopień uświadomienia sobie przez rodziców podobieństwa między cechami własnego dziecka, a cechami jakie sami przejawiali w okresie dzieciństwa lub dążenie do powtórzenia doznań z czasów ich młodości.

Matki czasami chcą zrekompensować swoje niespełnione oczekiwania, pragną być lepszymi matkami niż były ich własne. Są one niezadowolone z otrzymanego sposobu wychowania i chcą zastosować inny styl wychowywania własnych dzieci. Zaś matki, które są zadowolone z otrzymanego wychowania wykazują nastawienie tradycyjne i przejmują postawy swoich rodziców.

Trzeci typ matek to takie, które są zależne i wzorują się na swoich matkach, mimo że nie są całkowicie zadowolone ze sposobu w jakim zostały wychowane, bo są przekonane, że nie były traktowane z uwagą, zainteresowaniem i miłością. W sytuacji heterogamicznej, gdy małżonkowie nie dochodzą do porozumienia w sprawie wychowania dzieci, prowadzi to do stylu wychowania niejednolitego (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. Rodzaje stylów wychowania Najczęściej spotykane style wychowania to: styl autokratyczny, styl demokratyczny i styl liberalny.

889) jako pierwsza je wyróżniła i podzieliła na: styl permisywny (jest to opisany poniżej styl liberalny), autorytatywny (odpowiednik demokratycznego stylu wychowania) i autorytarny. Maccoby i Martin (1983) rozwinęli jej teorię i wyróżnili style: autorytatywny, autorytarny, pobłażliwy i niedbały. W polskiej literaturze wymienia się style wychowania demokratycznego, autorytarnego, liberalnego i nieokreślonego.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us