Tutorials
 

Uloga menadŽmenta u planiranju i obrazovanju ljudskih resursa
Ključne riječi: menadžment, upravljanje, rukovođenje, misija, vizija, strategija, politika, ciljevi, ljudski resursi. Summary: In most general sense, the objective of management is coordination of human and material resources in order to achieve objectives. Planning of human resources means several activities which goal is to create possibilities for employees to carry out private potentials.

Process of planning humans resources can be watched through defining the mission, vision and strategy of an organization, linking human resource activities with vision, mission, strategy, policy and objectives of organization, recruitment plan, selection and development of human resources and constant performance monitoring and guiding toward development. Management must implement a mechanism to identify needed assets and actively participate in analysis and planning of human resources education needs.

Overview
MENADŽMENT; UPRAVLJANJE; RUKOVOĐENJE; POJMOVNA OBJAŠNJENJA U poslovnoj komunikaciji često se upotrebljava pojam menadžment. U najopćenitijem smislu, njegova je zadaća koordinacija ljudskih i materijalnih resursa radi postizanja utvrđenih ciljeva (v. ): a) proces koordinacije i učinkovitog korištenja ljudskih i materijalnih resursa da bi se postigli određeni ciljevi; preciznije, to b) c) je proces planiranja, organiziranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i resursa organizacije sa svrhom postizanja ciljeva organizacije; nositelje i realizatore menadžerske funkcije u organizaciji, odnosno skupinu ljudi koja u organizacijama usmjerava i koordinira aktivnosti i resurse; specifična disciplina, odnosno ukupno znanje i praksu na području upravljanja i rukovođenja; često se smatra posebnim čimbenikom proizvodnje i najvažnijim resursom organizacije.

Bez obzira je li riječ o skupu postupaka u nekome radnom procesu ili skupini organizatora određene organizacije (v. ), za uspješan menadžment najvažnije je postaviti «jasne i prepoznatljive ciljeve i vrijednosti i s njima uskladiti sredstva za njihovo postignuće» (Antić, 2000. ) jasnu viziju organizacije, definiran plan za budućnost, vjeru u sebe i ljude te sposobnost zornog predočavanja.

Menadžment se dijeli na pet podfunkcija (procesnih funkcija), odnosno zasebnih poslovnih aktivnosti: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim resursima, vođenje i nadzor (v. Prema razinama djelovanja postoje tri funkcije menadžmenta: strateška, izvršno-taktička i nadzorna (v. managers), na izvršnotaktičkoj rukovoditelji (executives ili directors) te na nadzornoj voditelji, šefovi, nadglednici (supervisors).

U skladu s tim, upravljanje podrazumijeva stratešku razinu, a rukovođenje izvršnu i nadzornu razinu. Menadžment se najčešće ne prevodi na nacionalne jezike, već se zadržava u izvornom obliku u stručnoj literaturi. Kod nas se pojam menadžmenta operacionalizira kroz dvije funkcije – upravljanje i rukovođenje.

Riječ je o dvjema međusobno povezanim funkcijama kojima je cilj postizanje uspjeha u poslovanju organizacije. U anglosaksonskoj praksi za upravljanje postoje izrazi: direction, management, governing, administration, control, dok se za izvršnu funkciju ili vođenje koriste nazivi: guidance, leadership, management, generalship. Upravljanje i rukovođenje su dva temeljna regulativna procesa u svakoj organizaciji.

PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA Planiranje ljudskih resursa podrazumijeva skup aktivnosti kojima je cilj da se stvore mogućnosti da zaposleni realiziraju vlastite potencijale. Proces planiranja ljudskih resursa moguće je sagledati kroz nekoliko segmenata: a) definiranje misije, vizije, strategije, politike i ciljeva organizacije; b) povezivanje aktivnosti ljudskih resursa s vizijom, misijom, strategijom, politikom i ciljevima organizacije; c) plan regrutiranja, selekcije i razvoja ljudskih resursa; d) stalno praćenje učinka i usmjeravanja prema razvoju. Prilikom definiranja misije, vizije i strategije organizacije i povezivanja s aktivnostima ljudskih resursa, riječ je o potrebi uključivanja organizacije u najširi društveni okvir i definiranje uloge koju treba ostvariti u korelaciji s okruženjem.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us