Tutorials
 

Protokół nr v/07 z sesji rady powiatu w wieluniu
Pan Władysław Zagrodnik - Społeczny Komitet Ochrony Praw Człowieka w Wieluniu 13. Pani Urszula Woźniakowska - główny księgowy SP ZOZ w Wieluniu 15. Pan Zbigniew Kaczka - kierownik Działu Metodyczno – Organizacyjnego SP ZOZ w Wieluniu 16.

Sprawozdanie Starosty z działalności między sesjami Rady Powiatu w Wieluniu. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o stanie zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy Wielunia oraz przebiegu trasy szybkiego ruchu S-8.

Overview
Efekty wykorzystania kredytów bankowych przez SP ZOZ w Wieluniu. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozszerzenia działalności SP ZOZ w Wieluniu o samodzielny Oddział Rehabilitacji. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian treści Statutu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ w Wieluniu.

Przyjęcie sprawozdania Starosty Wieluńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006r. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowowychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wieluński. Przyjęcie informacji o przebiegu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2006r.

Radny Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram V sesję Rady Powiatu. Witam radnych, Zarząd Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, naczelników wydziałów Starostwa, zaproszonych gości oraz media. Radny Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady Powiatu – Powiatu – stwierdzam, e wszyscy radni są obecni, czyli obrady są prawomocne.

Radny Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady proponowany porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Czy są propozycje, uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma to ja mam propozycję, aby po punkcie 15, jako punkt 16 umieścić w porządku punkt: 4 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2007. Komisje plany przyjęły i myślę, e mo na by było na dzisiejszej sesji te plany zatwierdzić uchwałą.

Czy jest zgoda na to? Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad (głosowało 19 radnych). Radny Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z wcześniej przyjętym punktem. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad wraz ze zmianą, proszę o podniesienie ręki.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad z wcześniej dokonaną zmianą (głosowało 19 radnych). Sprawozdanie Starosty z działalności między sesjami Rady Powiatu w Wieluniu. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o stanie zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy Wielunia oraz przebiegu trasy szybkiego ruchu S-8.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us