Tutorials
 

Instrukcja obsŁugi i uruchamiania lokomotyw 6dg i 6dg/a (sm42-12xx)
Przedmiot instrukcji Niniejsze opracowanie obejmuje opis czynności koniecznych do wykonania przed uruchomieniem, w czasie pracy i po zakończeniu pracy zmodernizowanej lokomotywy 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx). Przepisy bezpieczeństwa Każdy pracownik zatrudniony przy obsłudze lokomotywy manewrowej typu 6Dg i 6Dg/A musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przed uruchomieniem lokomotywy należy upewnić się, że personel obsługujący lokomotywę zapoznał się z ze skróconą instrukcją obsługi i uruchamiania lokomotyw 6Dg i 6Dg/A.

Wszelkie prace wykonywane przy urządzeniach elektrycznych znajdujących się w lokomotywie mogą specjalistyczny lub by przez wykonywane jedynie przez wykwalifikowany osoby poinstruowane, pod kierunkiem oraz personel nadzorem wykwalifikowanych elektryków, zgodnie z zasadami wykonywania prac elektrotechnicznych. Personel lokomotywy nie może obsługiwać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem elementów obsługi operatorskiej opisanych w niniejszej instrukcji.

Overview
Techniczne wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak gaśnice, apteczki itp. Jeżeli wymagają tego przepisy służbowe, to konieczne jest sprawdzenie wszystkich kamizelek sygnałowych, chorągiewek, jak również pozostałych sygnałów ostrzegawczych i oznaczeń miejsc niebezpiecznych. Braki oraz usterki, naruszające bezpieczeństwo eksploatacji lokomotywy należy bezzwłocznie zgłosić do punktu naprawczego.

Ponowne włączenie lokomotywy do użytku dozwolone jest tylko po uzyskania wyraźnego zezwolenia – w przypadku braku zezwolenia należy bezzwłocznie oddać lokomotywę do naprawy. Drobne usterki nie wpływające istotnie na bezpieczeństwo oraz poprawność eksploatacji należy w razie potrzeby usunąć we własnym zakresie. UWAGA: W przypadku konieczności badania zaworu bezpieczeństwa, zawór należy zdemontować i przeprowadzić sprawdzenie poprawności jego działania na stanowisku pomiarowym.

3 Zabronione jest ingerowanie w pracę sprężarki – jest ona sterowana komputerowo. Każda ingerencja w system sterowania lokomotywy może doprowadzić do jego uszkodzenia. Począwszy od lokomotywy nr 1204, lokomotywa może być prowadzona jako jednoosobowa.

Czynności przed uruchomieniem silnika Zwrócić uwagę na: wycieki oleju lub płynu chłodzącego. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w układzie chłodzenia. Sprawdzić poziom oleju silnikowego Sprawdzić wskaźnik zabrudzenia na filtrze powietrza Sprawdzić i oczyścić filtr wstępny powietrza do silnika Oczyścić, skontrolować połączenia śrubowe.

Sprawdzić osprzęt napędzany Skontrolować przewody gumowe układu chłodzenia pod względem pęknięć i poluzowanych opasek zaciskowych. Skontrolować alternator oraz paski napędowe pod względem pęknięć, pogorszenia jakości, zerwań i innych uszkodzeń. Skontrolować czy połączenia i przewody instalacji elektrycznej nie są poluzowane, zużyte, postrzępione.

Wszystkie zawory na przewodzie powrotnym paliwa muszą być otwarte przed i w czasie pracy silnika, aby zapobiec wysokiemu ciśnieniu paliwa. Wysokie ciśnienie może spowodować rozerwanie obudowy filtra lub inne uszkodzenia. Jeżeli silnik nie pracował przez kilka tygodni, to paliwo mogło spłynąć z układu paliwa, powietrze mogło przedostać się do obudowy filtra.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us